Vilkår for bruk

Vilkår for Fruugo

 1. GODKJENNELSE AV VILKÅR

  Velkommen til Fruugo elektroniske shoppingsider, gitt til deg av Fruugo.com Ltd. og alle heleide datterselskaper av Fruugo.com Ltd inkludert Fruugo Ireland Ltd. ("vi" eller "oss")

  Disse vilkårene omfatter din bruk av innhold, programvare og tjenester som tilbys av Fruugo. Ved å bruke Fruugo godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene eller endringer som blir gjort i dem, må du avslutte din bruk av Fruugo.

  Vilkårene kan bli oppdatert med jevne mellomrom – med eller uten forvarsel. Du bør med jevne mellomrom sjekke om det er gjort endringer på Vilkår-siden.

  Med mindre noe annet blir kunngjort eksplisitt, blir alle nye funksjoner eller forbedringer eller lanseringer av nye egenskaper til tjenesten, underlagt vilkårene. Din bruk av en bestemt Fruugo-tjeneste blir også underlagt retningslinjer og forskrifter som gjelder for denne tjenesten, og disse kan bli kunngjort eller endret med jevne mellomrom. Alle slike retningslinjer og forskrifter er omfattet og referert til i vilkårene. Dersom det oppstår motsetninger mellom vilkårene og andre retningslinjer eller forskrifter, er det vilkårene som skal gjelde.

 2. DINE FORPLIKTELSER VED REGISTRERING

  Gjennom din bruk av tjenesten godtar du å (a) oppgi sannferdig, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv slik den etterspørres gjennom tjenestens registreringsskjema («registreringsdata») og (b) vedlikeholde og oppdatere registreringsdataene for å sikre at de til enhver tid er sanne, nøyaktige og fullstendige.

  Du må være minst seksten (16) år gammel. Dersom du regnes som mindreåring i ditt land, må dine foreldre eller foresatte fylle ut registreringsskjemaet for deg på dine vegne.

  Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig eller ufullstendig, eller vi har rimelig grunn til å anta at informasjonen er usann, unøyaktig eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte deg videre bruk av tjenesten (eller deler av den).

 3. KONTO, PASSORD OG SIKKERHET PÅ FRUUGO

  Du mottar et passord og en konto etter å ha fullført registreringsprosessen for tjenesten. Du er ansvarlig for å ivareta konfidensialiteten for passordet og kontoen, og er fullt ut ansvarlig for all aktivitet som foretas med din konto og ditt passord. Du går med på å varsle oss umiddelbart dersom du oppdager uautorisert bruk av passordet ditt eller kontoen din, eller andre former for sikkerhetsbrudd. Vi verken kan eller vil være ansvarlige for tap eller skade som oppstår som følge av manglende etterfølgelse av denne delen.

 4. PERSONVERNREGLER FOR FRUUGO

  Registreringsdata og visse andre typer informasjon om deg er underlagt Personvernreglene for Fruugo. For mer informasjon, se de fullstendige personvernreglene på Personvernregler-siden.

  Du godtar at vi kan få tilgang til, oppbevare og avdekke kontoinformasjonen din og innholdet ditt: (a) til tilknyttede selskaper verden over med den hensikt å tilby innholdet til deg og andre på en effektiv måte; (b) med den hensikt å administrere kontoen din i henhold til standardiserte driftsrutiner; og (c) dersom det er påkrevd av loven eller man handler i god tro om at tilgang, oppbevaring eller avdekking er rimelig nødvendig for å (i) imøtekomme juridiske prosesser; (ii) håndheve vilkårene; (iii) besvare krav om at innholdet bryter med rettighetene til tredjeparter; (iv) besvare dine forespørsler om brukerstøtte; eller (v) beskytte rettighetene, eiendommen eller tryggheten til tjensten, tilhørende brukere og offentligheten. Vi kan komme til å ta opp brukerstøttesamtaler og samle inn annen type informasjon knyttet til interaksjonen mellom deg og Fruugo, og mellom deg og forhandleren som representeres av oss.

 5. PRODUKTER OG LEVERING

  Alle produkter som vises på Fruugo selges av tredjeparts uavhengige forhandlere. Fruugo er hverken kjøper eller forhandler av forhandlerens varer. Fruugo er tilbyderen av plattformen, og gir forhandlere og kunder muligheten til å fullføre transaksjoner. I samsvar med dette er kontrakten som utferdiges ved fullførelsen av et salg for disse tredjepartsproduktene kun en sak mellom kunden og forhandleren. Fruugo er ikke en part i denne kontrakten, og tar ikke på seg noe ansvar som oppstår fra den eller i forbindelse med den. Vi bestreber oss på å sikre at produktene du kjøper på Fruugo har god kvalitet, møter kravene i alle regler og reguleringer og på alle relevante vis er i henhold til produktbeskrivelsen som vises hos Fruugo. Vi følger med på leveringsprosessene til forhandlerne og tilbakemeldingene kundene våre gir på produkter solgt på Fruugo, men vi har ingen direkte kontroll over enkeltproduktene eller leveringene av produkter som selges på Fruugo. Vi mottar betalingene dine på vegne av forhandleren, og vi tar oss også av refusjonen, på vegne av forhandleren, av eventuelle midler du måtte bli berettiget til. Betalingen din behandles av Fruugo.com Ltd. eller andre datterselskap av Fruugo.com Ltd., og videresendes av oss til relevant(e) detaljhandler(e) til dekning av beløpet du skylder hver detaljhandler. Videre instruksjon er gitt i de relevante kapitlene av Fruugo Hjelp. Slike instruksjoner kan bli endret fra tid til annen, uten at du nødvendigvis får beskjed om det. Du forstår og sier deg enig i at slike instruksjoner vil være en integrert del av denne TOU. Garantivilkår er produktspesifikke, og vil derfor bli gitt sammen med det relevante produktet, eller av den relevante forhandleren.

 6. OVERHOLDELSE AV LOKALE LOVER OG REGLER

  Du godtar å overholde alle lokale lover og regler som gjelder for nettadferd og godtatt innhold samt alle gjeldende lover som gjelder for overføring av tekniske data som eksporteres fra landet du er bosatt i.

 7. INGEN VIDERESALG AV TJENESTEN

  Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge eller videreselge deler av tjenesten eller bruk av tjenesten.

 8. MODIFISERING AV TJENESTEN

  Vi forbeholder oss retten til å når som helst stanse tjenesten (eller deler av den), midlertidig eller permanent, med eller uten forvarsel. Du godtar at vi ikke skal holdes ansvarlig overfor deg eller andre tredjeparter for eventuelle modifikasjoner, suspensjoner eller stans av tjenesten.

 9. LINKER

  Tjenesten eller tredjeparter kan formidle linker til andre nettsteder eller ressurser. Fordi vi ikke har noen kontroll over slike nettsteder eller og ressurser, anerkjenner du at vi ikke kan holdes ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser, og at vi ikke kan støtte og heller ikke kan holdes ansvarlige for materiell eller tjenester som tilbys eller er tilgjengelig via slike nettsteder eller ressurser. Videre anerkjenner og godtar du at vi ikke kan holdes ansvarlige, direkte eller indirekte, for skader eller tap som forårsakes av, eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med, bruk eller avhengighet av materiell eller tjenester som tilbys på eller gjennom slike nettsteder eller ressurser.

 10. EIENDOMSRETT

  Du anerkjenner og godtar at tjenesten inneholder eiendomsbeskyttet og konfidensiell informasjon som dekkes av gjeldende åndsverks- og andre lover. Videre anerkjenner og godtar du at innholdet som presenteres til deg via tjenesten beskyttes av opphavsrettigheter, varemerker, tjenestemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter og lover. Bortsett fra tilfeller der det eksplisitt godkjennes av oss eller annonsører, godtar du å ikke modifisere, leie, lease, låne, selge, distribuere eller opprette avledende verk av tjenesten eller innholdet – delvis eller i sin helhet.

  Du godtar å ikke skaffe tilgang til eller forsøke å få tilgang til tjenesten på andre måter enn via brukergrensesnittet som leveres av oss for å få tilgang til tjenesten.

 11. SKADELØSHET

  Du godtar å godtgjøre og holde oss og våre datterselskaper, samarbeidspartnere, representanter, agenter og andre partnere, forhandlere og ansatte, skadesløse for alle krav, inkludert mindre advokatsalærer som måtte reises via en tredjepart på grunn av eller forbundet med innholdet du sender inn, legger ut eller overfører via tjenesten, din bruk av eller i forbindelse med tjenesten, dine brudd på vilkårene eller dine brudd på andres rettigheter.

 12. ANSVARSFRASKRIVELSE

  DU ANERKJENNER OG GODTAR EKSPLISITT FØLGENDE PÅSTANDER:

  1. DIN BRUK AV TJENESTEN SKJER PÅ EGEN RISIKO. TJENESTEN TILBYS «SLIK DEN ER» OG «SLIK DEN ER TILGJENGELIGGJORT». SÅ LANGT DET TILLATES AV GJELDENDE LOVER, FRASKRIVER VI OSS EKSPLISITT ALLE GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE VILKÅR AV ALLE SLAG, ENTEN DE ER UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISERTE GARANTIER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
  2. VI VERKEN GARANTERER ELLER REPRESENTERER AT (i) TJENESTEN KOMMER TIL Å TILFREDSSTILLE DINE BEHOV, (ii) AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEILFRI, (iii), AT RESULTATER SOM OPPDRIVES GJENNOM BRUK AV TJENESTEN, ER NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE, (iv) ELLER AT KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIELL SOM KJØPES ELLER OPPDRIVES AV DEG VIA TJENESTEN, SKAL TILFREDSSTILLE DINE FORVENTNINGER.
  3. NEDLASTING ELLER ANDRE FORMER FOR INNHENTING AV INNHOLD VED BRUK AV TJENESTEN GJØRES UT FRA EGET SKJØNN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU HOLDES ANSVARLIG FOR ALLE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT INNHOLD.
  4. VERKEN RÅD ELLER INFORMASJON, UAVHENGIG AV OM DETTE GIS MUNTILG ELLER SKRIFTLIG, SOM INNHENTES AV DEG VIA OSS ELLER GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN, SKAL FORTOLKES SOM NOEN GARANTI ELLER FORPLIKTELSE SOM IKKE ER DOKUMENTERT I VILKÅRENE.
 13. ANSVARSBEGRENSNING

  DU ANERKJENNER OG GODTAR EKSPLISITT AT VI IKKE KAN HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN FORM FOR SKADE, UAVHENGIG AV OM DEN OPPSTÅR DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER SOM FØLGER AV TAP AV INNTEKT, GODVILJE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATRIELLE TAP, SELV OM VI HAR BLITT OPPLYST OM MULIGHETEN OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV (i) BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN ELLER PRODUKTER SOM TILBYS VIA TJENESTEN; (ii) KOSTNADER FOR INNKJØP AV ERSTATNINGSPRODUKTER OG -TJENESTER PÅ GRUNN AV PRODUKTER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER INNHENTET ELLER MELDINGER SOM ER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER SOM ER INNGÅTT VIA ELLER FRA TJENESTEN; (iii) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING I DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (iv) PÅSTANDER ELLER ADFERD FRA TREDJEPARTER VIA TJENESTEN; ELLER (v) ANDRE TILFELLER SOM RELATERES TIL TJENESTEN ELLER PRODUKTER SOM VISES ELLER SELGES VIA TJENESTEN.

  VÅRT HELE ERSTATNINGSANSVAR OG DIN EKSKLUSIVE GODTGJØRELSE SKAL IKKE OVERGÅ BELØPET SOM BLE BETALT AV DEG FOR DET AKTUELLE PRODUKTET ELLER DEN AKTUELLE TJENESTEN.

  UAVHENGIG AV STATUTTER ELLER LOVER SOM MÅTTE TILSI NOE ANNET, GODTAR DU AT KRAV ELLER HANDLINGSGRUNNLAG SOM OPPSTÅR AV ELLER RELATERES TIL BRUK AV TJENESTEN, PRODUKTER SOM VISES I ELLER SELGES VIA TJENESTEN ELLER VILKÅRENE, ER GYLDIGE BARE HVIS DE REGISTRERES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT KRAVET ELLER HANDLINGSGRUNNLAGET OPPSTO.

 14. UTELATELSER OG BEGRENSNINGER

  ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELATELSER AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER, ELLER UTELATELSE AV ANSVAR FOR VISSE SKADER. SOM FØLGE AV DETTE, ER DET MULIG AT DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE I DEL 14 OG 15 IKKE GJELDER FOR DEG.

  INGENTING I VILKÅRENE PÅVIRKER FORBRUKERNES LOVFESTEDE RETTIGHETER.

 15. OPPSIGELSE

  Du godtar at vi etter eget skjønn kan avslutte passordet ditt, kontoen din (eller deler av den) eller bruken av tjenesten, og fjerne og forkaste innhold i tjenesten, uansett grunn, inkludert og uten begrensning for ikke-bruk, eller hvis vi tror at du har brutt eller handlet mot betingelsene i vilkårene. Du godtar at stenging av tilgangen til tjenesten i henhold til disse Vilkårene kan iverksettes uten forvarsel, og du anerkjenner og godtar at vi kan deaktivere eller slette kontoen med umiddelbar virkning.

  Kontoer som ikke har blitt brukt over en viss periode, kan bli avsluttet og alt innhold permanent slettet, noe som er i tråd med retningslinjene og betingelsene for Fruugo. Du godtar at vi ikke har noe ansvar for sletting eller manglende evne til å lagre innhold som vedlikeholdes eller overføres via tjenesten. Videre godtar du at vi ikke skal holdes ansvarlige overfor deg eller tredjeparter for stenging av din tilgang til tjenesten.

 16. VARSLER

  Du kan bli varslet enten via e-post eller vanlig post. Tjenesten kan også varsle om endringer i vilkårene eller andre saker ved å vise varsler eller linker til varsler innad i tjenesten.

 17. VAREMERKEINFORMASJON

  Fruugo-logoen og Fruugo-varemerkene og -tjenestemerkene samt andre tilhørende logoer, produkter og tjenestenavn, er varemerker under Fruugo Ltd. («Fruugo-merker»). Du godtar å aldri vise eller bruke Fruugo-merker uten å ha fått tillatelse først.

 18. ÅNDSVERKSKRAV

  Fruugo respekterer andres åndsverk. Hvis du tror at åndsverksrettighetene dine har blitt brutt på Fruugo eller dens tilknyttede nettsider, kan du rapportere problemet til legal@fruugo.com med all påkrevd understøttende dokumentasjon og ifølge våre retningslinjer for tredjepartsklager.

 19. GENERELL INFORMASJON

  Disse vilkårene (inkludert fremgangsmåter og retningslinjer som refereres til i vilkårene) utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss. De styrer din bruk av tjenesten, og overstyrer andre avtaler som måtte ha vært gjort i forkant. Din bruk av tjenesten kan bli underlagt andre vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker tilknyttende tjenester, tredjepartsinnhold eller tredjeparts programvare. Vilkårene og forholdet mellom deg og oss skal kontrolleres av lovverket i Storbritannia. Du godtar å være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen i britisk rett. I tilfelle vi skulle unnlate å utøve eller håndheve rettigheter eller forskrifter som er inkludert i vilkårene, skal ikke dette innebære noen fraskrivelse av disse rettighetene eller forskriftene. Dersom forskrifter i vilkårene skulle bli erklært ugyldige av en kompetent jurisdiksjon, skal du godta at retten etterstreber å imøtekomme partenes intensjoner slik de reflekteres i forskriftene, og andre forskrifter i vilkårene skal fortsette å gjelde i sin helhet og uten begrensninger.

  Verken du eller vi kan tilskrive eller overføre rettighetene eller forpliktelsene under vilkårene uten skriftlig godkjennelse fra den andre parten, bortsett fra at vi har rett til å tilskrive og overføre deler av eller alle rettighetene og forpliktelsene (uten godkjennelse fra deg først) til selskaper vi samarbeider med. Du godtar at Fruugo-kontoen din er personlig og ikke-overførbar. Avsnittstitlene i disse vilkårene er innført av praktiske årsaker.

  KANSELLERING

  Du må informere oss om din beslutning om å kansellere bestillingen i henhold til spørsmål om kansellering og endringer. Vi anbefaler at du sender inn forespørselen din via vårt interaktive brukerstøtte, da dette er den raskeste måten å be om avbestilling, men for EU-kunder kan du i stedet fylle ut, skrive ut og legge ut dette uttaksskjemaet:


  Vennligst fyll ut følgende seksjoner under linjen, skriv ut og legg ut skjemaet til:

  Kundeserviceteam, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 


  Til: Kundeserviceteam, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 

  Jeg varsler herved at jeg trekker meg fra salgskontrakten med følgende varer:


  Ordrenummer:

  Bestilt på:

  Navnet ditt:

  Adressen din:

  Fruugo-kontoens e-postadresse:

  Din signatur:


  Dato:

  Du må også returnere produktene dine til forhandleren du kjøpte varene fra, slik at vi kan behandle refusjonen din. Dette vil være en annen adresse enn den ovenfor, du kan gjøre dette via vårt interaktive brukerstøtte.

  IKKE send produktene dine direkte til Fruugo - dette vil forsinke kanselleringen og refusjonen.

 20. BRUDD

  Vi ber deg rapportere alle brudd på vilkårene til Fruugo-brukerstøtten.

 21. HANDELSSTATUS

  Fruugo fungerer kun som kommersiell agent på vegne av forhandlerne og ikke på vegne av kunder. I vår avtale med forhandlerne har forhandlerne autorisert Fruugo til å avslutte salg av produkter til kunder på vegne av forhandlerne. Dette betyr at Fruugo har fullmakten fra forhandlerne til å binde forhandlerne til et salg av produkter.

Sist oppdatering av disse vilkårene: november 2021