Vilkår for bruk

Sist oppdatert: Oktober 2023

1.AKSEPT AV VILKÅR

Velkommen til Fruugos elektroniske handlesider («Tjeneste»), levert til deg av Fruugo.com Ltd og eventuelle heleide datterselskaper av Fruugo.com Ltd og eventuelle tilknyttede konsernselskaper inkludert Fruugo (Ireland) Ltd («vi», «oss» eller «Fruugo»).

Tjenesten drives av Fruugo.com Ltd. Fruugo er registrert i England og Wales under selskapsnummer 06553460, og Fruugos hovedkontor er Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ. Fruugos MVA-nummer er GB 413 9004 29.

Disse VFB regulerer din bruk av innholdet, programvaren og tjenestene som tilbys gjennom tjenesten. Les disse VFB nøye før du bruker tjenesten. Ved å bruke tjenesten aksepterer og godtar du å være bundet av VFB. Hvis du er uenig i VFB eller eventuelle endringer i disse, bør du avslutte din bruk av tjenesten.

Fruugo forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å når som helst å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse VFB. Det er ditt ansvar å sjekke disse VFB med jevne mellomrom for endringer. Hvis du fortsetter å bruke tjenesten etter at endringene er lagt ut, betyr det at du aksepterer og godtar endringene. Så lenge du overholder disse VFB, gir Fruugo deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å gå inn i og bruke tjenesten.

Med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom deg og Fruugo, samtykker du ved å registrere deg for eller på annen måte bruke tjenesten på noen som helst måte, inkludert, men ikke begrenset til, å besøke eller surfe på tjenesten, til å være bundet av og overholde disse VFB, og alle tilleggsvilkår («tilleggsvilkår») og policyer og retningslinjer («policyer») som er referert til her eller publisert eller gjort tilgjengelig av Fruugo, i hvert tilfelle i den grad slike tilleggsvilkår og policyer gjelder for din bruk av tjenesten.

Tilleggsvilkårene og -retningslinjene omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

Alle tilleggsvilkår og -retningslinjer er herved spesifikt innlemmet i dette dokumentet ved henvisning, og VFB, sammen med alle tilleggsvilkår og -retningslinjer, utgjør hele avtalen mellom deg og Fruugo («Avtalen») med hensyn til innholdet i denne avtalen og erstatter alle tidligere avtaler.

I den grad VFB er i konflikt med andre tilleggsvilkår eller retningslinjer som er gitt av eller gjennom oss, skal de respektive tilleggsvilkårene eller retningslinjene gjelde i den grad det er motstrid. Eventuelle tilleggsvilkår som du måtte foreslå i en ordrebekreftelse eller annen dokumentasjon, avvises og skal ikke ha noen virkning med mindre vi uttrykkelig har godkjent dem i en separat skriftlig

avtale med deg. Din bruk av en bestemt del av tjenesten kan også være underlagt retningslinjer og policyer som gjelder for den aktuelle tjenesten, og som Fruugo kan legge ut og endre fra tid til annen.

Denne avtalen fastsetter vilkårene som er juridisk bindende for deg («deg») som bruker av tjenesten.

Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, skal alle nye funksjoner eller forbedringer eller lansering av nye egenskaper i tjenesten være underlagt VFB.

2.INFORMASJON OM EIENDOMSRETT OG VAREMERKER

Fruugo er operatøren av tjenesten, og innholdet i den er enten Fruugos eiendom (eller våre tilknyttede selskapers eiendom) eller brukes under lisens fra våre leverandører. Fruugo er eier av sammenstillingen av informasjon i denne tjenesten.

Fruugos rettigheter, og rettighetene til våre tilknyttede selskaper og leverandører, er beskyttet av britisk, europeisk og internasjonal lovgivning om immaterielle rettigheter, inkludert lover om beskyttelse av opphavsrett, varemerker og databaserettigheter. Misbruk av denne tjenesten kan medføre sivilrettslig ansvar eller strafferettslige sanksjoner. Fruugo gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv og gjenkallelig lisens til å få tilgang til tjenesten for å bla gjennom forhandlernes produkter, bestille varer eller innhente kontaktinformasjon for forhandlere eller oss (eller våre tilknyttede selskaper).

Din lisens til å få tilgang til tjenesten omfatter ikke kommersiell bruk av nettstedet vårt eller noen som helst bruk av nettstedet vårt til fordel for andre kommersielle enheter enn Fruugo (eller våre tilknyttede selskaper).

Du erkjenner og godtar at tjenesten inneholder beskyttet og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende lover om immaterielle rettigheter og andre lover. Fruugo-logoen, nettstedet og tjenestemerkene og andre Fruugo-logoer og produkt- og tjenestenavn er varemerker som tilhører Fruugo.com Ltd («Fruugo-merker"». Du erkjenner og godtar videre at innhold som presenteres for deg gjennom tjenesten, er beskyttet av opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter og lover som beskrevet i Fruugos retningslinjer for varemerker.

Med mindre Fruugo uttrykkelig har gitt skriftlig tillatelse til det, samtykker du i å ikke vise eller bruke Fruugo-merkene på noen måte. Les Fruugos retningslinjer for varemerker for mer informasjon om Fruugos varemerker. Du har uttrykkelig ikke lov til å laste ned noen del av tjenesten vår (annet enn på grunn av automatisk sidebufring), endre eller modifisere den eller noen del av den, reprodusere eller kopiere, selge (inkludert videresalg) eller på annen måte utnytte tjenesten eller nettstedet vårt (eller noen del av det) til noe annet formål enn det som er angitt ovenfor, og du har heller ikke lov til å ramme inn nettstedet vårt.

3.VÅR VIRKSOMHET

Fruugo er en global markedsplass som gjør det mulig for uavhengige forhandlere og innkjøpere å komme i kontakt med hverandre. Fruugo gjør det mulig for forhandlere å opprette butikker som lister opp og selger produkter («produkt» eller «produkter») til sluttbrukere. Fruugo selger ikke selv de aktuelle produktene, håndterer, verifiserer eller på annen måte ser de aktuelle produktene, og er ikke involvert i innfrielsesprosessen. Fruugo er ikke produsent eller distributør av produktene på sin plattform. Hver produktvisningsside identifiserer tydelig navn, sted og adresse til forhandleren som tilbyr produktene for salg på tjenesten.

4.STATUS SOM HANDELSAGENT

Fruugo.com Ltd og Fruugo (Ireland) Limited kan kun opptre som handelsagent for forhandlerne og ikke på vegne av kundene. I Fruugos avtale med forhandlerne har forhandlerne gitt Fruugo fullmakt til å inngå avtaler om salg av produkter til kunder på vegne av forhandlerne.

Fruugo er en markedsplass for business-to-consumer («B2C») - Fruugo legger til rette for salg fra bedrifter til sluttbrukere. Forhandlerne er den registrerte forhandleren for de solgte produktene. Fruugo er den registrerte forhandleren med hensyn til betaling for de kjøpte produktene. Når du kjøper et produkt i tjenesten, er salgsavtalen utelukkende mellom deg og forhandleren. Det betyr at når du kjøper et produkt i tjenesten, skjer transaksjonen din med forhandleren som har oppført produktet, og denne forhandleren er ansvarlig for å innfri bestillingen din.

Fruugo verifiserer ikke noen av produktene som er oppført for salg på tjenesten. Fruugo har en prosedyre for varsling og fjerning som tredjeparter kan bruke der det er hensiktsmessig, og Fruugo kan etter eget skjønn fjerne produkter fra tjenesten. Fruugo kan hjelpe en forhandler med å tilbakekalle et produkt dersom et produkt anses som uegnet for salg av et produktsikkerhetstilsyn.

Ettersom Fruugo er en B2C-virksomhet, belastes avgiften på bestillingen din i henhold til B2C-avgiftsreglene som gjelder for bestillingen din, med tanke på kjøpesummen, hvor du befinner deg og hvor forhandleren befinner seg. Fruugo kan ikke utstede eller endre fakturaer for et business-to-business-scenario («B2B»).

I tillegg til det ovennevnte er Fruugo ikke i besittelse av noe som er oppført eller selges via nettsidene og er ikke involvert i selve transaksjonen mellom kjøpere og selgere (forhandlerne). Fruugo er ikke part i transaksjonen, og salgskontrakten er inngått direkte mellom kjøper og selger. Selv om Fruugo kan bidra til å løse tvister, har Fruugo ingen kontroll over og garanterer ikke eksistensen, kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av produktene som er oppført, nøyaktigheten av innholdet i selgerens oppføringer, selgernes evne til å selge varer, kjøpernes evne til å betale for varer, eller at en kjøper eller selger faktisk vil fullføre en transaksjon eller returnere en vare.

Som en ansvarlig nettplattform er tjenestens integritet av største betydning for vår virksomhet og alle våre partnere. Alle forhandlere som bruker tjenesten, må overholde Fruugos forhandlervilkår, og vi krever at både forhandlere og forbrukere overholder vilkårene i disse VFB.

Alle produkter som selges av forhandlere på tjenesten, selges på grunnlag av at de kun er til personlig bruk i hjemmet.

5.FRUUGOS PERSONVERNERKLÆRING

Registreringsdata (som definert nedenfor) og visse andre opplysninger om deg er underlagt Fruugos personvernerklæring. For mer informasjon, se vår fullstendige personvernerklæring.

Du samtykker i at vi kan få tilgang til, oppbevare og utlevere kontoinformasjonen din og alt innhold som du har gitt oss gjennom tjenesten («innhold»): (a) til Fruugos tilknyttede selskaper over hele verden for å kunne levere tjenesten til deg og andre på en effektiv måte; (b) for å kunne administrere kontoen din i samsvar med våre standard driftsprosedyrer; og (c) hvis loven krever det eller hvis vi i god tro mener at slik tilgang, bevaring eller utlevering er nødvendig for å: (i) overholde rettslige prosesser, (ii) håndheve VFB, (iii) svare på påstander om at innhold krenker rettighetene til tredjeparter, (iv) svare på dine forespørsler om kundeservice, eller (v) beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til tjenesten, dens brukere og offentligheten.

Fruugo kan ta opp kundeservice- eller salgssamtaler for opplærings- og kvalitetsstandardformål og samle inn annen informasjon knyttet til samhandlingen mellom deg og Fruugo og mellom deg og forhandleren vi representerer.

6.DINE REGISTRERINGSFORPLIKTELSER

Som en motytelse for din bruk av tjenesten samtykker du til å: (a) å oppgi sann, nøyaktig, gjeldende og fullstendig informasjon om deg selv slik du blir bedt om i tjenestens registreringsskjema («registreringsdata») og (b) å vedlikeholde og umiddelbart oppdatere registreringsdataene slik at de er sanne, nøyaktige og fullstendige.

Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig eller ufullstendig, eller vi har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er usann, unøyaktig eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte fremtidig bruk av tjenesten (eller deler av den).

Fruugo har retningslinjer for beskyttelse av mindreårige, og for å kunne bruke tjenesten må du være minst atten (18) år gammel. Fruugo har gjort det obligatorisk for tredjepartsforhandlere som bruker tjenesten, å implementere aldersbekreftelsesprosesser for salg av produkter med aldersgrense.

7.FRUUGO-KONTO, PASSORD OG SIKKERHET

Du vil motta et passord og en kontobetegnelse når du har fullført registreringsprosessen for tjenesten. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på tjenesten under ditt passord eller konto. Du samtykker i å umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av passordet eller kontoen din og om andre sikkerhetsbrudd i forbindelse med tjenesten. Fruugo kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av at du ikke overholder dette avsnittet.

8.PRODUKTER OG LEVERING

Som forklart i avsnitt 4 ovenfor, selges alle produkter som vises på tjenesten av uavhengige tredjepartsforhandlere. Fruugo er verken kjøper eller selger av produktene. Fruugo.com Ltd er leverandøren av tjenesteplattformen.

I våre avtaler med forhandlerne har forhandlerne gitt Fruugo fullmakt til å inngå avtaler om salg av produkter til kunder. Dette betyr at, avhengig av hvilken transaksjon som gjennomføres, har Fruugo.com Ltd eller Fruugo (Ireland) Ltd fullmakt fra forhandlerne til å binde forhandlerne til et salg av produkter, men dette påvirker ikke partene som inngår avtale om salg av det aktuelle produktet. En kontrakt som inngås ved gjennomføring av et salg av et produkt gjennom tjenesten, inngås utelukkende mellom kunden og forhandleren, selv om Fruugo har forhandlerens fullmakt til å binde forhandleren til et salg av et produkt i henhold til en slik kontrakt. Fruugo er ikke part i en slik kontrakt og påtar seg heller ikke noe ansvar som oppstår som følge av eller i forbindelse med den.

Vi overvåker forhandlernes leveringsprosesser i forbindelse med salg gjennom tjenesten og kundenes tilbakemeldinger på solgte produkter, men Fruugo har ingen direkte kontroll over og håndterer eller verifiserer ikke de enkelte produktene eller leveransene av produkter som selges via tjenesten.

Når du legger inn en bestilling via tjenesten, vil du motta en e-post som bekrefter mottak av bestillingen. Denne e-posten er kun en bekreftelse for informasjonsformål og innebærer ikke at forhandleren aksepterer bestillingen din. Kontrakten mellom deg og forhandleren i forbindelse med produktene vil ikke bli inngått før vi har kontrollert at forhandleren aksepterer bestillingen din. Hvis bestillingen din blir akseptert, vil Fruugo sende deg en e-postbekreftelse, som inngår kontrakten mellom deg og forhandleren. E-postbekreftelsen vil inneholde en beskrivelse av produktene som er kjøpt i bestillingen, og annen informasjon om dine rettigheter til å kansellere kontrakten mellom deg og forhandleren. Det er kun de produktene som er oppført i e-postbekreftelsen som inngår i avtalen

mellom deg og forhandleren. Hvis en bestilling er merket som bekreftet, kan det hende at det ikke er mulig å avbestille, ettersom forhandleren starter oppfyllelsesprosessen umiddelbart etter at bestillingen er bekreftet. Se retningslinjene for avbestilling og retur for mer informasjon.

Fruugo mottar dine betalinger på vegne av forhandleren, og vi forplikter oss også til å refundere deg på vegne av forhandleren eventuelle beløp du måtte ha krav på. Det er i første rekke forhandleren som avgjør om det foreligger et legitimt krav på refusjon. Det finnes imidlertid noen begrensede omstendigheter der vi kan beslutte å utstede en refusjon og kreve dette beløpet tilbake fra forhandleren. Betalingen din vil bli behandlet av Fruugo.com Ltd eller ethvert heleid datterselskap av Fruugo.com Ltd (inkludert Fruugo (Ireland) Ltd) og videresendt av oss til relevant(e) forhandler(e) med oppgjør av gjelden din til hver forhandler for kjøp foretatt av deg gjennom tjenesten. Flere instruksjoner er tilgjengelige i de relevante kapitlene i Fruugos hjelpesenter. Slike instruksjoner kan endres fra tid til annen med eller uten forvarsel til deg. Du forstår og samtykker i at slike instruksjoner vil utgjøre en integrert del av disse VFB.

Garantivilkårene er produktspesifikke og følger derfor med det aktuelle produktet eller oppgis av den aktuelle forhandleren.

9.OVERHOLDELSE AV LOKALE LOVER OG REGLER

Du må gjøre deg kjent med alle gjeldende lokale lover og regler for oppførsel på nettet, akseptabelt innhold og forbudte produkter i landet der du bor. Du er ansvarlig for eventuelle tollavgifter, bøter, straffer, sanksjoner eller andre utgifter som påløper som følge av en bestilling du har gjort, hvis den anses å være ulovlig i landet der du bestiller produktet.

Vi ber forhandlere om å kontrollere at produktene som er tilgjengelige for salg på tjenesten, er kompatible med forbrukerens bostedsland, men det er ditt ansvar å lese produktbeskrivelsen nøye før du legger inn en bestilling.

Ettersom Fruugo er en global markedsplass, kan enkelte varer være oppført på mer enn én tjeneste. Det er selgerens og forbrukerens ansvar å sørge for at alle lover og regler for transaksjoner over landegrensene følges.

10. INGEN VIDERESALG AV TJENESTEN

Du samtykker i ikke å reprodusere, duplisere, kopiere, selge eller videreselge noen del av tjenesten, eller bruke tjenesten for personlig vinning. Med mindre det er uttrykkelig godkjent av Fruugo eller annonsører, samtykker du til ikke å endre, leie ut, lease, låne ut, selge, distribuere eller lage avledede verk basert på tjenesten, helt eller delvis.

Du samtykker i ikke å få tilgang til, eller forsøke å få tilgang til, tjenesten på noen annen måte enn gjennom det grensesnittet som vi stiller til rådighet for tilgang til tjenesten.

11. ENDRINGER I TJENESTEN

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avslutte, midlertidig eller permanent, tjenesten (eller deler av den) med eller uten varsel. Du samtykker i at vi ikke er ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller opphør av tjenesten.

12. LENKER

Tjenesten kan tilby, eller tredjeparter kan tilby, innhold eller lenker til andre nettsteder eller ressurser. Du erkjenner og godtar at Fruugo ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slikt eksternt innhold, nettsteder eller ressurser, og Fruugo støtter ikke og er ikke ansvarlig for materiale eller tjenester på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Fruugo har ingen kontroll over tredjeparters innhold eller nettsteder, og Fruugo kan heller ikke holdes ansvarlig for noe som finnes på disse nettstedene.

Du erkjenner og samtykker videre i at Fruugo ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tiltro til slikt materiale eller slike tjenester som er tilgjengelige på eller gjennom slike nettsteder eller ressurser.

13. SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde Fruugo og alle våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, aksjonærer, agenter og andre partnere, forhandlere og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, tap, ansvar eller utgifter, inkludert rimelige saksomkostninger, som fremsettes mot Fruugo av en tredjepart på grunn av eller som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av tjenesten (inkludert, men ikke begrenset til, innhold du sender inn, legger ut eller overfører via tjenesten, din bruk av eller tilkobling til tjenesten, ditt brudd på VFB eller ditt brudd på andres rettigheter).

14. ANSVARSFRASKRIVELSE

DU ERKJENNER OG GODTAR UTTRYKKELIG AT:

  1. DIN BRUK AV TJENESTEN SKJER PÅ EGEN RISIKO. TJENESTEN LEVERES «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG». I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OG ANDRE VILKÅR AV NOE SLAG, ENTEN DE ER UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE VILKÅR OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

  2. VI GIR INGEN GARANTI FOR (I) AT TJENESTEN VIL OPPFYLLE DINE KRAV, (II) AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEILFRI (ELLER AT EVENTUELLE FEIL VIL BLI RETTET), (III) AT RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV TJENESTEN VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE, (IV) OG AT KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE SOM DU KJØPER ELLER FÅR TAK I GJENNOM TJENESTEN, VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER.

  3. DU LASTER NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFER DEG INNHOLD GJENNOM BRUK AV TJENESTEN ETTER EGET SKJØNN OG PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT INNHOLD.

  4. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU HAR FÅTT FRA OSS ELLER GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN, SKAL SKAPE NOEN GARANTI ELLER ANNEN FORPLIKTELSE SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT I VILKÅRENE.

  5. VI FRASKRIVER OSS ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTERS HANDLINGER, UNNLATELSER OG OPPFØRSEL I FORBINDELSE MED ELLER RELATERT TIL DIN BRUK AV NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE.

  6. DU PÅTAR DEG DET FULLE ANSVARET FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET OG EVENTUELLE TILKNYTTEDE NETTSTEDER. DITT ENESTE RETTSMIDDEL MOT FRUUGO FOR MISNØYE MED NETTSTEDET ELLER NOE INNHOLD ER Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET ELLER SLIKT INNHOLD.

Ovennevnte ansvarsfraskrivelse gjelder for eventuelle skader, erstatningsansvar eller personskader forårsaket av sviktende ytelse, feil, utelatelse, avbrudd, sletting, feil, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus, svikt i kommunikasjonslinjer, tyveri eller ødeleggelse av eller uautorisert tilgang til, endring av eller bruk, enten det skyldes kontraktsbrudd, erstatningsansvar, uaktsomhet eller andre årsaker.

Fruugo forbeholder seg retten til å gjøre noe av det følgende, når som helst og uten forvarsel: (1) å endre, suspendere eller avslutte driften av eller tilgangen til tjenesten, eller deler av tjenesten, uansett årsak; (2) å endre tjenesten, eller deler av tjenesten, og gjeldende retningslinjer eller vilkår; og (3) å avbryte driften av tjenesten, eller deler av tjenesten, etter behov for å utføre rutinemessig eller ikke-rutinemessig vedlikehold, feilretting eller andre endringer.

15. ANSVARSBEGRENSNING

Du samtykker i å gi Fruugo en rimelig mulighet til å samarbeide med deg for å løse eventuelle saker som vi potensielt kan være ansvarlige for, før du pådrar deg kostnader ved å løse hendelsen selv.

UNNTATT DER DET ER FORBUDT VED LOV, ERKJENNER OG SAMTYKKER DU UTTRYKKELIG I AT FRUUGO IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SKADER, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP, SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, SOM FØLGE AV: (I) BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN ELLER ET PRODUKT SOM VISES I TJENESTEN; (II) KOSTNADENE VED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM FØLGE AV PRODUKTER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER INNHENTET ELLER MELDINGER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN; (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (IV) UTTALELSER ELLER OPPFØRSEL FRA EN TREDJEPART I TJENESTEN; ELLER (V) ANDRE FORHOLD KNYTTET TIL TJENESTEN ELLER PRODUKTER SOM VISES ELLER SELGES GJENNOM TJENESTEN.

HELE VÅRT ANSVAR OG DITT ENESTE RETTSMIDDEL SKAL IKKE OVERSTIGE DET BELØPET DU HAR BETALT FOR DET AKTUELLE PRODUKTET ELLER DE AKTUELLE TJENESTENE.

DU SAMTYKKER I AT ETHVERT KRAV ELLER SØKSMÅL SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV TJENESTEN, PRODUKTER SOM VISES I ELLER SELGES GJENNOM TJENESTEN ELLER VFB, MÅ FREMSETTES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT KRAVET ELLER SØKSMÅLET OPPSTO, UAVHENGIG AV EVENTUELLE VEDTEKTER ELLER LOVER OM DET MOTSATTE, FOR Å VÆRE GYLDIG.

DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT DU ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER SOM FRUUGO LIDER PÅ GRUNN AV DIN FEILAKTIGE BRUK AV TJENESTEN ELLER BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE, FORUTSATT AT TAPET ELLER SKADEN VAR FORUTSIGBAR OG FRUUGO HAR OPPFYLT SIN PLIKT TIL Å BEGRENSE EVENTUELLE TAP.

16. UNNTAK OG BEGRENSNINGER

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR VISSE SKADER. FØLGELIG KAN DET HENDE AT NOEN AV DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE I AVSNITT 13 OG 14 IKKE GJELDER FOR DEG.

INGENTING I DENNE AVTALEN SKAL PÅVIRKE FORBRUKERNES LOVBESTEMTE RETTIGHETER.

17. BRUDD PÅ KONTRAKTEN OG OPPSIGELSE

Fruugo kan utlevere all informasjon vi har om deg (inkludert identiteten din) hvis vi fastslår at slik utlevering er nødvendig i forbindelse med etterforskning eller klage angående din bruk av tjenesten, eller for å identifisere, kontakte eller ta rettslige skritt mot noen som kan forårsake skade på eller forstyrre (enten tilsiktet eller utilsiktet) Fruugos rettigheter eller eiendom, eller rettighetene eller eiendommen til besøkende eller brukere av tjenesten, inkludert Fruugos kunder. Fruugo forbeholder seg til enhver tid retten til å utlevere all informasjon som Fruugo anser som nødvendig for å overholde gjeldende lover, forskrifter, rettslige prosesser eller forespørsler fra myndighetene. Fruugo kan også utlevere opplysningene dine når gjeldende lov krever eller tillater slik utlevering, inkludert utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for å beskytte mot svindel.

Du samtykker i at Fruugo, etter eget skjønn og uten forvarsel, kan avslutte din tilgang til tjenesten og/eller blokkere din fremtidige tilgang til tjenesten hvis vi fastslår at du har brutt disse VFB eller andre tilleggsvilkår, policyer eller retningslinjer som kan være knyttet til din bruk av tjenesten. Du samtykker også i at ethvert brudd fra din side på disse VFB vil utgjøre en ulovlig og urettferdig forretningspraksis, og vil forårsake uopprettelig skade for Fruugo, som økonomisk erstatning ikke vil være tilstrekkelig for, og du samtykker i at Fruugo kan få påbud eller rettferdige forføyninger som Fruugo anser som nødvendige eller hensiktsmessige under slike omstendigheter. Disse rettsmidlene kommer i tillegg til eventuelle andre rettsmidler Fruugo måtte ha i henhold til lov eller rettspraksis.

Du samtykker i at Fruugo, etter eget skjønn og uten forvarsel, kan avslutte din tilgang til tjenesten av en grunn som inkluderer (men ikke er begrenset til) (1) forespørsler fra politimyndigheter eller andre offentlige etater, (2) en forespørsel fra deg (selvinitierte kontoslettinger), (3) avvikling eller vesentlig endring av tjenesten eller en tjeneste som tilbys på eller gjennom tjenesten, eller (4) uventede tekniske problemer eller problemer.

Hvis Fruugo tar rettslige skritt mot deg som følge av ditt brudd på disse VFB, vil Fruugo ha rett til å kreve tilbake fra deg, og du samtykker i å betale, alle rimelige advokathonorarer og kostnader i forbindelse med et slikt søksmål, i tillegg til eventuelle andre oppreisninger som Fruugo får. Du samtykker i at Fruugo ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for oppsigelse av din tilgang til tjenesten som følge av brudd på disse bruksvilkårene.

Du samtykker i at enhver oppsigelse av din tilgang til tjenesten i henhold til en hvilken som helst bestemmelse i disse VFB kan skje uten forvarsel, og erkjenner og samtykker i at Fruugo umiddelbart kan deaktivere eller slette kontoen din.

En konto som ikke har vært i bruk i en viss periode, kan bli avsluttet, og alt innhold på kontoen kan bli slettet permanent i tråd med Fruugos retningslinjer og policyer. Du samtykker i at vi ikke har noe ansvar for sletting eller manglende lagring av innhold som vedlikeholdes eller overføres av tjenesten.

18. KRAV OM IMMATERIELLE RETTIGHETER

Fruugo respekterer andres immaterielle rettigheter og har en prosedyre for varsling og fjerning. Hvis du mener at noen av dine immaterielle rettigheter har blitt krenket i tjenesten, rapporter problemet til legal @fruugo.com med all nødvenmdig støttedokumentasjon i henhold til vår Third Party Legal Complaints Policy.

19. KAMPANJEKODER

Fruugo kan utstede kampanjekoder som gjør det mulig for forbrukere å oppnå fordeler som rabatter på bestillinger de gjør ved hjelp av tjenesten. Disse kodene kan ikke overføres, så de kan bare brukes av den personen de er utstedt til, og må bare brukes i samsvar med vilkårene og betingelsene for bruk. Hvis du bruker en kampanjekode for å gjøre krav på en kampanjefordel, må du først kontrollere at den

er utstedt til deg og at du er berettiget til å bruke den. Ved å bruke den til å gjøre krav på en kampanjefordel bekrefter du at (i) du har rett til å bruke koden, (ii) du oppfyller alle vilkårene som gjelder for bruk av koden, og (ii) du godtar vilkårene knyttet til kampanjen. Hvis Fruugo finner ut at du ikke har rett til å bruke kampanjen eller ikke oppfyller vilkårene for bruk av den, kan bestillingen din bli avvist, eller alternativt kan den bli behandlet av forhandleren uten at kampanjefordelen blir brukt.

20. ANMELDELSER

Fruugo viser ikke forbrukeranmeldelser av produkter på tjenesten. Fruugo samler imidlertid inn Trust Pilot-anmeldelser, slik at brukerne kan gi uttrykk for sine opplevelser. Brukerne vurderer ikke de enkelte produktene, men kan vurdere sin opplevelse av tjenesten.

Fruugo godtar kun anmeldelser med et ordrenummer vedlagt for å verifisere at alle anmeldelser er basert på en ekte opplevelse. Hvis en anmeldelse er sendt inn uten ordrenummer, vil Fruugo sende en forespørsel om ytterligere informasjon. Hvis denne forespørselen ikke etterkommes, vil vi fjerne anmeldelsen, da vi ikke kan bekrefte om den kommer fra en verifisert kjøper.

21. SLIK RANGERES SØKERESULTATENE I FRUUGO ONLINE

Resultatene fra søk som utføres på tjenesten, rangeres ved hjelp av følgende faktorer: relevans (for søket), historiske salgs- og serviceresultater hos de aktuelle forhandlerne og provisjonen Fruugo kan få fra en forhandler når en vare kjøpes. Hvis søkeresultater eller innholdet i produktkaruseller eller annet salgsfremmende innhold i tjenesten primært er påvirket av betalinger fra forhandlere (sponset innhold), vil dette bli oppgitt ved siden av innholdet eller resultatene.

22. OVERTREDELSER

Rapporter eventuelle brudd på VFB til Fruugo kundeservice.

23. MERKNAD

Meldinger til deg kan sendes enten via e-post eller vanlig post. Tjenesten kan også varsle om endringer i VFB eller andre forhold ved å vise merknader eller lenker til merknader til deg generelt på tjenesten.

24. AVBESTILLING

I de fleste tilfeller er det ikke mulig å kansellere en bestilling etter at den er lagt inn, ettersom ekspederingsprosessen starter umiddelbart for de fleste bestillinger.

Hvis det er mulig å si opp bestillingen din, vil forhandleren gi deg beskjed om at dette er mulig. Hvis de ikke har mulighet til å avbestille, for eksempel hvis bestillingen din allerede er sendt, må du vente på leveransen og returnere varene i tråd med våre retningslinjer for retur.

I henhold til gjeldende lovgivning har forbrukere i EU, EØS og Storbritannia rett til å trekke seg fra eller kansellere visse kjøp mot refusjon. Angreretten eller avbestillingsretten (heretter samlet kalt «angrerett») gjør det mulig for forbrukere i EU/EØS/Storbritannia å trekke seg fra kjøp av fysiske varer innen 14 dager etter mottak av leveransen og returnere kjøpet mot refusjon.

I tillegg, og uten å begrense angreretten i EU/EØS/Storbritannia, tilbyr Fruugo frivillig returrett til alle kunder over hele verden. Se våre angrerett for mer informasjon om denne prosessen.

Du må informere oss om din beslutning om å si opp bestillingen i henhold til vår side om retur, refusjon og kansellering. Vi anbefaler at du sender inn forespørselen din via vårt interaktive hjelpesenter, da dette er den raskeste måten å be om kansellering på, men kunder i EU, EØS og Storbritannia kan, hvis de foretrekker det, fylle ut, skrive ut og sende inn angrerettskjemaet nedenfor (selv om dette ikke er obligatorisk):

Vennligst fyll ut følgende seksjoner under linjen, skriv ut og post skjemaet til: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Storbritannia.


Til: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Storbritannia.

Jeg gir herved beskjed om at jeg trekker meg fra salgskontrakten for følgende varer:

Ordrenummer:

Bestilt den:

Navnet ditt:

Din adresse:

E-postadressen til tjenestekontoen din:

Underskriften din:

Dato:

Du må også returnere produktet/produktene til forhandleren der du kjøpte varene, slik at vi kan behandle refusjonen. Dette vil være en annen adresse enn den over; du kan gjøre dette gjennom vårt interaktive hjelpesenter.

IKKE send produktene dine direkte til Fruugo - dette vil forsinke avbestillingen og refusjonen.


25. TVISTER OG GJELDENDE JURISDIKSJON

Kjøpere og selgere

Hvis du havner i en tvist med en annen bruker av tjenesten eller en tredjepart, oppfordrer vi deg til å kontakte den andre parten og forsøke å løse tvisten i minnelighet.

Eventuelle problemer med et produkt skal først og fremst tas opp direkte med forhandleren som selger produktet.

Kjøpere og selgere som ikke klarer å løse en tvist i forbindelse med en transaksjon på tjenesten, kan samarbeide med Fruugos kundeservice for å finne en løsning. Etter Fruugos eget og absolutte skjønn kan Fruugo forsøke å hjelpe deg med å løse tvister i god tro, men vi vil ikke ta stilling til eller avgjøre juridiske spørsmål eller krav. Fruugo har ingen forpliktelse til å løse eller hjelpe til med å løse eventuelle tvister.

Du samtykker i å frita Fruugo fra alle krav, fordringer og skader som oppstår som følge av tvister med andre brukere eller tredjeparter.

Kjøpere og Fruugo

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og Fruugo, oppfordrer vi deg til å kontakte vår kundeservice via vårt hjelpesenter for å finne en løsning.

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales. For enhver tvist i forbindelse med denne avtalen samtykker du i å underkaste deg de engelske domstolenes eksklusive jurisdiksjon.

Du eller Fruugo kan henvise kvalifiserende tvister til megling for senteret for effektiv tvisteløsning, https://www.cedr.com , eller hvis du bor i EU, for løsning gjennom EU-kommisjonens online tvisteløsningsplattform, som du får tilgang til her https://ec.europa.eu/consumers/odr .

26. GENERELL INFORMASJON

Fruugo skal ikke være ansvarlig overfor deg, verken kontraktsmessig, erstatningsrettslig (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, for tilfeldige, spesielle, indirekte eller følgeskader, tap av fortjeneste (direkte eller indirekte), tap av salg, tap av goodwill eller omdømme, tap av virksomhet, krav fra tredjeparter, rent økonomisk tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med utførelsen eller manglende utførelse av våre forpliktelser i henhold til disse VFB, inkludert slike skader som med rimelighet kan forutses på den datoen du bestiller varene ved hjelp av tjenesten.

Ingenting i disse VFB skal utelukke eller begrense vårt ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet.

En person som ikke er part i disse VFB, har ikke rett til å håndheve vilkår i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Hvis en domstol finner at en bestemmelse i disse VFB er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal ugyldigheten eller manglende håndhevbarhet av en slik bestemmelse ikke påvirke de øvrige bestemmelsene i disse VFB. Hvis Fruugo unnlater å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i VFB, skal ikke dette utgjøre et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse.

Fruugo kan overdra eller overføre noen av våre rettigheter eller legge ut noen av våre forpliktelser i henhold til disse VFB til en tredjepart. Fruugo har rett til å overdra eller overføre noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser (uten ditt forutgående samtykke) til noen av våre tilknyttede selskaper. Du samtykker i at Fruugo-kontoen din er personlig og ikke kan overføres. Du kan ikke overdra eller

overføre noen av dine rettigheter eller legge ut noen av dine forpliktelser i henhold til disse VFB uten Fruugos uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Disse VFB regulerer hele forholdet mellom deg og Fruugo og vil gjelde så lenge vårt forhold varer. Ingenting i denne avtalen er ment eller skal tolkes slik at det oppstår et partnerskap, joint venture eller agenturforhold, ansettelsesforhold eller franchiseforhold mellom deg og Fruugo.

Denne avtalen (inkludert praksisen og retningslinjene som det henvises til heri) utgjør hele avtalen mellom deg og Fruugo, og erstatter alle tidligere avtaler mellom partene med hensyn til emnet i denne avtalen.

Din bruk av tjenesten kan være underlagt ytterligere vilkår som kan gjelde når du bruker tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold eller tredjepartsprogramvare. Avsnittsoverskriftene i disse VFB er kun ment for enkelhets skyld.

Disse VFB gjelder også etter at din tilgang til tjenesten er avsluttet eller din bruk av tjenesten er avsluttet.